Alf Mertens fotografie

Alf Mertens Fotografie Privacyverklaring.

 

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Alf Mertens Fotografie persoonsgegevens.

Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze

persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming

van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),

alsmede op het moment vanverwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Alf Mertens Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de

persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de

rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen

dienaangaande kunnen uitoefenen.

[Naam] zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel

actueel is.

 

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Alf Mertens Fotografie

Kerkegaard 49 6227 ET Maastricht

www.alfmertens.nl

info@alfmertens.nl

Kamer van koophandel no. 14066430

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Alf Mertens Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

achternaam

voornamen

adres

telefoonnummer

e-mailadres

bankrekeningnummer

factuurnummer

Bijzondere persoonsgegevens:

☐ pasfoto of andere foto ter identificatie

Verwerkingsgrond

Alf Mertens Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Alf Mertens

Fotografie met betrokkene heeft gesloten;

c. Alf Mertens Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen

d. eengerechtvaardigdbelangvan Alf Mertens Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het

onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Alf Mertens Fotografie aan

betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene.

Facturatie

Afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten

Informatie over wijzigen producten en diensten

Telefonisch contact

e-mailcontact

uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen

Delen van persoonsgegevens met derden

[Naam] verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan

derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te

voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze

opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van

beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alf Mertens Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens

Alf Mertens Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

Wettelijkegrondslag: Alf Mertens Fotografie houdtzichaandewettelijkebewaartermijnen.

Marketingdoeleinden: 5 jaar

Verzendennieuwsbriefen/ofreclame: 2 jaar

Telefonischcontact: voor de duur van de bedrijfsvoering

Informeren over wijzigingen van diensten: Voor de duur van de bedrijfsvoering

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame.

Dit kan via de website van [naam] of door middel van telefoon of e-mail. [Naam] zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

 

Beveiliging van de door [naam] vastgelegde persoonsgegevens

[Naam] neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [naam]. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal [naam] onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. [Naam] meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt [Naam] onverwijld contact op met deze betrokkenen.

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen.

Hiertoe kunt u contact opnemen met Alf Mertens Fotografie via info@alfmertens.nl.

 

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van [naam] schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© DuPho, mei 2018

Dit document wordt ter beschikking gesteld door DuPho.nl

Alf Mertens Fotografie zal u gegevens met de groots mogelijke zorgvuldigheid behandelen.

Mocht U nog vragen hebben neemt U dan contact op met mij.

Alf Mertens fotografie